Podporujeme
ROZVOJ
CESTOVNÉHO
RUCHU
v prihraničnom regióne na východnom Slovensku.

O nás

Nezisková organizácia GEO, n.o. bola založená v roku 2005 s cieľom poskytovať služby najmä v oblasti podpory regionálneho rozvoja cestovného ruchu.
Našou snahou je pomôcť subjektom v prihraničnom regióne v štádiu
prípravy, spracovania a realizácie zámerov, v rámci prenosu
informácií, vzdelávania ľudských zdrojov a aktivít, podporujúcich rozvoj
cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce.

ZAMERANIE:

… na oblasť cestovného ruchu v nasledovnom prihraničí:

Slovensko: Stará Ľubovňa – Lubovnianske kúpele – Plavnica – Malý Lipník – Plaveč – Orlov – Andrejovka – Čirč – Ruská Voľa nad Popradom – Dubne –  Lenartov – Malcov – Gerlachov – Rokytov – Mokroluh – Bardejov

Poľsko: Andrzejowka – Milik – Muszyna – Powraznik – Krynica

Poslanie projektu

Zhromažďovanie informácií

Analýza dát

Rozvoj regiónu

Poslaním nášho projektu je zhromaždiť, analyzovať všetky dostupné informácie a poskytnúť obciam i zainteresovaným subjektom reálny obraz stavu vybraného regiónu z hľadiska možností rozvoja cestovného ruchu a podpory turizmu.

Partneri projektu

Projekt sa realizuje za aktívnej spolupráce poľského
partnera – Miasto Gmina Uzdrowiskova Muszyna
a s partnerom na území Slovenskej republiky –
Centrum rozvoja východu, n.o.

propagácia

Neobjavené možnosti

Propagačná brožúra „Neobjavené možnosti prihraničia“

Činnosti